Xàbia té llestos els terrenys per a les rotondes projectades

 

Xàbia té llestos els terrenys per a les rotondes projectades en la carretera de Gata enfront del cementeri i el futur polígon

L’Ajuntament de Xàbia ha convocat un ple extraordinari per a aprovar l’exposició pública dels projectes d’expropiació necessaris per a desenvolupar dues rotondes en la CV 734 –carretera de Gata-. Es tracta de dos expedients impulsats per les regidories de Patrimoni i Escena Urbana per a millorar la seguretat viària a través de glorietes que regulen els accessos al cementeri i al futur polígon industrial de Catarrojes per Ramblars.

El Consistori té ja llestos els projectes d’expropiació (que afecten en cada cas a entre 10 i 12 propietaris) i reservat els diners per a costejar-les, en total uns 80.000 euros. Totes les expropiacions són de xicotetes extensions de sòl qualificat com a agrícola, excepte una que afecta a sòl industrial.

El ple deu ara aprovar l’exposició pública d’aquestes expropiacions per a així tancar aquest pas previ i que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori puga començar a desenvolupar la construcció d’una de les rotondes, la situada en l’encreuament del Cementeri Municipal i que serà íntegrament finançada per la Generalitat. De fet, el govern valencià ja té reservats 500.000 euros en els comptes de 2019 per a aquesta obra plantejada amb una execució bianual (el seu cost íntegre és d’un milió d’euros). La segona de les rotondes està encara en fase de projecció.

Aquestes infraestructures també són estratègiques de cara al desenvolupament del polígon industrial en la zona de Catarrojes, que ja té llestos els projectes tècnics per a  la seua urbanització. Està previst que l’any vinent isca a licitació la seua primera fase: Catarrojes 1. Aquesta regulació abasta 26.625 metres quadrats distribuïts en 12 parcel·les.

 

Xàbia tiene listos los terrenos para las rotondas proyectadas en la carretera de Gata frente al cementerio y el futuro polígono

El Ayuntamiento de Xàbia ha convocado un pleno extraordinario para aprobar la exposición pública de los proyectos de expropiación necesarios para desarrollar dos rotondas en la CV 734 –carretera de Gata-. Se trata de dos expedientes impulsados por las concejalías de Patrimonio y Escena Urbana para mejorar la seguridad viaria a través de glorietas que regulen los accesos al cementerio y al futuro polígono industrial de Catarrojes por Ramblars.

El Consistorio tiene ya listos los proyectos de expropiación (que afectan en cada caso a entre 10 y 12 propietarios) y reservado el dinero para costearlas, en total unos 80.000 euros. Todas las expropiaciones son de pequeñas extensiones de suelo calificado como agrícola, excepto una que afecta a suelo industrial.

El pleno debe ahora aprobar la exposición pública de estas expropiaciones para así cerrar este paso previo y que la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio pueda empezar a desarrollar la construcción de una de las rotondas, la ubicada en el cruce del Cementerio Municipal y que será íntegramente financiada por la Generalitat. De hecho, el gobierno valenciano ya tiene reservados 500.000 euros en las cuentas de 2019 para esta obra planteada con una ejecución bianual (su coste íntegro es de un millón de euros). La segunda de las rotondas está todavía en fase de proyección.

Estas infraestructuras también son estratégicas de cara al desarrollo del polígono industrial en la zona de Catarrojes, que ya tiene listos los proyectos técnicos para su  urbanización. Está previsto que el próximo año salga a licitación su primera fase: Catarrojes 1. Esta regulación abarca 26.625 metros cuadrados distribuidos en 12 parcelas.