Xàbia es prepara per a fer front als incendis forestals

Xàbia es prepara per a fer front als incendis forestals mitjançant pràctiques de defensa de zones habitades d’alt risc

Davant la vulnerabilitat de gran part de les zones habitades del municipi conseqüència del contacte de zones poblades amb espais forestals (el que tècnicament s’anomena Interfície Urbana Forestal) i l’increment del risc degut a la pujada de temperatures, el municipi de Xàbia es prepara de manera preventiva davant la possibilitat de sofrir un incident, coincidint amb l’inici del període de màxim risc per incendi forestal.

Dissabte passat dia 1 de juny, es va realitzar una pràctica de defensa de la urbanització La Granadella davant l’amenaça d’un hipotètic incendi forestal que podia afectar a les persones i habitatges de la zona. En el desplegament van participar agents de la Policia Local de Xàbia, voluntaris de Protecció Civil, bombers del Parc de la Marina Alta i tècnics de l’empresa Medi XXI GSA.

La pràctica va consistir en realitzar un desplegament del Sistema de Defensa contra Incendis Forestals SIDEINFO®, sistema adquirit per l’Ajuntament de Xàbia el passat 2 de febrer, simulant un incendi iniciat al Parc Forestal de la Granadella. L’abastiment hídric per al funcionament del sistema es va realitzar principalment de les piscines ubicades en la interfície urbana forestal (zona de contacte entre vegetació forestal i infraestructures urbanes) amb l’autorització prèvia dels propietaris d’aquestes. També es van fer servir altres fonts d’aigua com els hidrants presents a la zona.

Per tal d’aproximar-se a un cas real d’emergència per incendi forestal, la maniobra es va realitzar per part del voluntaris de Protecció Civil i els agents de la Policia Local de Xàbia, de manera coordinada amb els tècnics de Medi XXI GSA (propietaris de la marca del sistema) i supervisat per Bombers.

L’actuació es contempla com a una mesura preventiva, amb la finalitat de practicar la defensa d’una zona de risc, mobilitzant al màxim l’aigua disponible a la zona, com les piscines (punts d’aigua no convencionals), per tal d’incrementar la humitat en el perímetre dels habitatges i possibles vies d’evacuació, i reduir així la intensitat d’un foc que puga afectar a les infraestructures i persones.

Xàbia se prepara para hacer frente a los incendios forestales mediante prácticas de defensa de zonas habitadas de alto riesgo

Ante la vulnerabilidad de gran parte de las zonas habitadas del municipio consecuencia del contacto de zonas pobladas con espacios forestales (lo que técnicamente se denomina Interfaz Urbana Forestal) y el incremento del riesgo debido a la subida de temperaturas, el municipio de Xàbia se prepara de manera preventiva ante la posibilidad de sufrir un incidente, coincidiendo con el inicio del periodo de máximo riesgo por incendio forestal.

El pasado sábado día 1 de junio, se realizó una práctica de defensa de la urbanización La Granadella ante la amenaza de un hipotético incendio forestal que podía afectar a las personas y viviendas de la zona. En el despliegue participaron agentes de la Policía Local de Xàbia, voluntarios de Protección Civil, bomberos del Parque de la Marina Alta y técnicos de la empresa Medi XXI GSA.

La práctica consistió en realizar un despliegue del Sistema de Defensa contra incendios Forestales SIDEINFO®, sistema adquirido por el Ayuntamiento de Xàbia el pasado 2 de febrero, simulando un incendio iniciado en el Parque Forestal de la Granadella. El abastecimiento hídrico para el funcionamiento del sistema se realizó principalmente de las piscinas ubicadas en la interfaz urbana forestal (zona de contacto entre vegetación forestal e infraestructuras urbanas) con la autorización previa de los propietarios de éstas. También se usaron otras fuentes de agua como los hidrantes presentes a la zona.

Para aproximarse a un caso real de emergencia por incendio forestal, la maniobra se realizó por parte de los voluntarios de Protección Civil y los agentes de la Policía Local de Xàbia, de manera coordinada con los técnicos de Medi XXI GSA (propietarios de la marca del sistema) y supervisado por Bomberos.

La actuación se contempla como una medida preventiva, con el fin de practicar la defensa de una zona de riesgo, movilizando al máximo el agua disponible en la zona, como las piscinas (puntos de agua no convencionales), para incrementar la humedad en el perímetro de las viviendas y posibles vías de evacuación, y reducir así la intensidad de un fuego que pueda afectar a las infraestructuras y personas.