Xàbia compra sistemes de defensa contra incendis portàtils

Xàbia compra sistemes de defensa contra incendis portàtils i dissenya un pla d’intervenció municipal davant el foc

El municipi també compra un vehicle de primera intervenció per a protecció civil i farà treball forestal preventiu en Cansalades Rebaldí  

L’Ajuntament de Xàbia continua centrant els seus esforços a reduir el risc d’incendis forestals i a estar el millor preparats per a afrontar qualsevol emergència relacionada amb el foc. Aquesta setmana, la junta de govern va autoritzar la compra per 21.895 euros d’una bateria de 12 sistemes de defensa portàtils Sideinfo, una espècie d’aspersors que es munten ràpidament en una zona que past de les flames per a reduir l’impacte del foc i poder actuar a distància, sense la presència física del personal d’extinció.

El sistema es proveeix de l’aigua de piscines o bassa, per la qual cosa és especialment adequat per a zones d’interfície urbana forestal, el punt més complex dels incendis forestals. També per a incendis de combustió lenta, com pot ser el d’un abocador.

Tal com expliquen des del departament de Seguretat Ciutadana i Emergències, que dirigeix Pepa Gisbert, en breu es farà una jornada de formació perquè els voluntaris de Protecció Civil aprenguen a instal·lar-los.

No és l’única inversió en matèria de seguretat forestal a Xàbia, ja que l’Ajuntament ha decidit emprar una subvenció de 128.000 que ofereix la Diputació per a inversions “financerament sostenibles” en la compra d’un vehicle lleuger de primera intervenció per a Protecció Civil i contractar treballs de neteja forestal preventiva (clareig i realització de tallafocs) en la muntanya pública de la zona de Cansalades Rebaldí. Aquest pla provincial d’ajudes està previst que s’aprove demà.

La que sí que està ja autoritzada és una subvenció de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient per a ajuntaments que realitzen plans de prevenció d’incendis. Com Xàbia ja té llest aquest document, invertirà l’ajuda autonòmica de 9.000 euros a complir la primera mesura d’aquest: la redacció d’un pla d’intervenció municipal davant incendis, que marque els protocols d’actuació i les vies d’evacuació o mesures de protecció a la població, entre altres. Aquesta eina es complementarà amb la realització d’un simulacre en una urbanització encara per determinar.

L’alcalde, José Chulvi, ha estat treballant en aquesta planificació amb l’Intendent de Policia Local, José Antonio Monfort. Tot ha d’estar llest abans del 30 de maig perquè quan comence el risc d’incendis, Xàbia tinga ja operatives tota la planificació i mitjans.

Chulvi ha assenyalat que amb aquestes noves accions, el govern local demostra que els incendis i la seguretat de les persones són una de les seues grans preocupacions i que ja són diversos anys invertint en aquesta matèria.

El primer edil ha afegit que, com aconsellen els experts, “Xàbia apaga incendis a l’hivern”, és a dir, que en les èpoques de risc baix “no es baixa la guàrdia i se centren els esforços en la preparació i prevenció” i ha aprofitat per a posar en valor el gran treball que està realitzant la regidora Pepa Gisbert i el paper imprescindible de col·laboració amb els mitjans públics que brinden els cossos voluntaris com a Protecció Civil Xàbia.

És per això, que el Consistori, en la mesura de les seues possibilitats, millora les seues dotacions amb donacions de material o equips d’autodefensa.

 

El municipio también compra un vehículo de primera intervención para protección civil y hará trabajo forestal preventivo en Cansalades Rebaldí  

El Ayuntamiento de Xàbia sigue centrando sus esfuerzos en reducir el riesgo de incendios forestales y en estar lo mejor preparados para afrontar cualquier emergencia relacionada con el fuego. Esta semana, la junta de gobierno autorizó la compra por 21.895 euros de una batería de 12 sistemas de defensa portátiles Sideinfo, una especie de aspersores que se montan rápidamente en una zona que va a ser pasto de las llamas para reducir el impacto del fuego y poder actuar a distancia, sin presencia física del personal de extinción.

El sistema se abastece del agua de piscinas o balsa, por lo que es especialmente adecuado para zonas de interfaz urbano forestal, el punto más complejo de los incendios forestales. También para incendios de combustión lenta, como puede ser el de un vertedero.

Tal y como explican desde el departamento de Seguridad Ciudadana, que dirige Pepa Gisbert, en breve se hará una jornada de formación para que los voluntarios de Protección Civil aprendan a instalarlos.

 

No es la única inversión en materia de seguridad forestal en Xàbia, ya que el Ayuntamiento ha decidido emplear una subvención de 128.000 que ofrece la Diputación para inversiones “financieramente sostenibles” en la compra de un vehículo ligero de primera intervención para Protección Civil y contratar trabajos de limpieza forestal preventiva (clareo y realización de cortafuegos) en el monte público de la zona de Cansalades Rebaldí. Este plan de ayudas está previsto que se apruebe mañana.

La que sí está ya autorizada es una subvención de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente para ayuntamientos que realicen planes de prevención de incendios. Como Xàbia ya tiene listo este documento, invertirá la ayuda autonómica de 9.000 euros en cumplir la primera medida de este: la redacción de un plan de intervención municipal ante incendios, que marque los protocolos de actuación y las vías de evacuación o medidas de protección a la población, entre otros. Esta herramienta se complementará con la realización de un simulacro en una urbanización todavía por determinar.

 

El alcalde, José Chulvi, ha estado trabajando en esta planificación con el Intendente de Policía Local, José Antonio Monfort. Todo ha de estar listo antes del 30 de mayo para que cuando empiece el riesgo de incendios, Xàbia tenga ya operativas toda la planificación y medios.

Chulvi ha señalado que con estas nuevas acciones, el gobierno local demuestra que los incendios y la seguridad de las personas son una de sus grandes preocupaciones y que ya son varios años invirtiendo en esta materia.

El primer edil ha añadido que, como aconsejan los expertos, “Xàbia apaga incendios en invierno”, es decir, que en las épocas de riesgo bajo “no se baja la guardia y se centran los esfuerzos en la preparación y prevención” y ha aprovechado para poner en valor el gran trabajo que está realizando la concejala Pepa Gisbert y el papel imprescindible de colaboración con los medios públicos que brindan los cuerpos voluntarios como Protección Civil Xàbia.

Es por ello, que el Consistorio, en la medida de sus posibilidades, mejora sus dotaciones con donaciones de material o equipos de autodefensa.