El programa Radars detecta risc d’aïllament

El programa Radars de Xàbia detecta en el seu primer any 78 casos de persones majors en risc d’aïllament

Aquest projecte comunitari desplegarà en 2019 la seua plataforma de seguiment telefònic i anima a sumar-se com a voluntariat

El departament de Serveis Socials de Xàbia ha fet balanç del primer any del projecte comunitari Radars, pensat per a reduir la soledat no desitjada i el risc d’aïllament en persones majors que viuen soles o que manquen de suport familiar.

La primera fase d’aquest pla, que compta amb la implicació de diferents sectors i agents col·laboradors, ha sigut la localització de majors vulnerables. En total s’han detectat 78, la gran majoria d’origen britànic, i en menor mesura, alemanys. També, encara que de forma més minoritària, hi ha d’origen francés, belga i espanyol.

Les deteccions s’han realitzat principalment a través de la  Policia Local, Centre Salut i Creu Roja, encara que també hi ha casos que han sigut notificats a nivell particular de ciutadans i veïns pròxims als usuaris, aconseguint un dels objectius principals del programa que és “potenciar la coresponsabilitat entre administració pública i la societat civil”, explica la regidora Pepa Gisbert.

Gisbert recorda que la filosofia d’aquest projecte és conscienciar a tota la societat a actuar com a radar davant aquesta problemàtica: estant atents davant qualsevol canvi de rutina, comportament o aspecte, que puga indicar que algú necessita algun tipus d’ajuda.

Respecte als 78 casos localitzats, Serveis Socials els ha valorats de forma individualitzada i incorporat a cadascun al programes més adequats: des del servei d’ajuda a domicili, teleassistència, menjars a casa, llei de Dependència, ajudes econòmiques i individualitzades, a més d’oferir-los suport socioeducatiu, voluntariat i acompanyament, seguiment a través del propi projecte Radars o ajuda en la gestió de documentació per a altres recursos socials. En tot aquest procés, l’àrea municipal s’ha coordinat amb el Centre de Salut i els serveis sanitaris.

Un dels principals objectius d’aquest programa per a 2019 és posar en marxa tots els serveis vinculats al voluntariat, com la plataforma de seguiment telefònic. Per a això, demanen a les persones “que tinguen una mirada sensible i respectuosa cap a la gent gran” que se sumen i contribuïsquen així a fer la vida més agradable i fàcil als altres. Per a ampliar informació poden escriure a radarseniors@xabia.es,  contactar a través del telèfon 96.579.41.42 o acudir personalment al Departament de Serveis Socials amb cita prèvia.

Radars es va activar fa un any com a resposta a l’envelliment de la població en el municipi de Xàbia, ja que cada vegada són més les persones majors que viuen soles o aïllades, amb dificultats, o que no compten amb xarxes de suport.

Les dues principals dificultats d’aquest programa són a nivell geogràfic -a Xàbia la població està molt disseminada, dificultant el contacte entre els uns i els altres, molts d’ells viuen en zones residencials de xalets, localitzats en zones de platja, muntanya, urbanitzacions- i amb l’idioma. I és que moltes de les persones majors són d’origen estranger i no parlen espanyol, interactuen en xicotets grups de la mateixa nacionalitat i tenen poc contacte amb els recursos socials i públics de la zona, augmentant així el risc d’aïllament i soledat. Aquestes persones tampoc tenen moltes xarxes de suports, ja que generalment la família extensa resideix a l’estranger.

Este proyecto comunitario desplegará en 2019 su plataforma de seguimiento telefónico y anima a sumarse como voluntariado

El departamento de Servicios Sociales de Xàbia ha hecho balance del primer año del proyecto comunitario Radars, pensado para reducir la soledad no deseada y el riesgo de aislamiento en personas mayores que viven solas o que carecen de apoyo familiar.

La primera fase de este plan, que cuenta con la implicación de distintos sectores y agentes colaboradores, ha sido la localización de mayores vulnerables. En total se han detectado 78, la gran mayoría de origen británico, y en menor medida, alemanes. También, aunque de forma más minoritaria, hay de origen francés, belga y español.

Las detecciones se han realizado principalmente a través de  la Policía Local, Centro Salud y Cruz Roja, aunque también hay casos que han sido notificados a nivel particular de ciudadanos y vecinos cercanos a los usuarios, logrando uno de los objetivos principales del programa que es “potenciar la corresponsabilidad entre administración pública y la sociedad civil”, explica la concejala Pepa Gisbert.

Gisbert recuerda que la filosofía de este proyecto es concienciar a toda la sociedad a actuar como radar ante esta problemática: estando atentos ante cualquier cambio de rutina, comportamiento o aspecto, que pueda indicar que alguien necesita algún tipo de ayuda.

Respecto a los 78 casos localizados, Servicios Sociales los ha valorado de forma individualizada e incorporado a cada uno al programas más adecuados: desde el servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, menjars a casa, ley de Dependencia, ayudas económicas e individualizadas, además de ofrecerles apoyo socioeducativo, voluntariado y acompañamiento, seguimiento a través del propio proyecto Radars o ayuda en la gestión de documentación para otros recursos sociales. En todo este proceso, el área municipal se ha coordinado con el Centro de Salud y los servicios sanitarios.

Uno de los principales objetivos de este programa para 2019 es poner en marcha todos los servicios vinculados al voluntariado, como la plataforma de seguimiento telefónico. Para ello, piden a las personas “que tengan una mirada sensible y respetuosa hacia la gente mayor” que se sumen y contribuyan así a hacer la vida más agradable y fácil a los demás. Para ampliar información pueden escribir a radarseniors@xabia.es,  contactar a través del teléfono 96.579.41.42 o acudir personalmente al Departamento de Servicios Sociales con cita previa.

Radars se activó hace un año como respuesta al envejecimiento de la población en el municipio de Xàbia, ya que cada vez son más las personas mayores que viven solas o aisladas, con dificultades, o que no cuentan con redes de apoyo.

Las dos principales dificultades de este programa son a nivel geográfico -en Xàbia la población está muy diseminada, dificultando el contacto entre unos y otros, muchos de ellos viven en zonas residenciales de chalets, localizados en zonas de playa, montaña, urbanizaciones- y con el idioma. Y es que muchas de las personas mayores son de origen extranjero y no hablan español, interactúan en pequeños grupos de la misma nacionalidad y tienen poco contacto con los recursos sociales y públicos de la zona, aumentando así el riesgo de aislamiento y soledad. Estas personas tampoco tienen muchas redes de apoyos, ya que generalmente la familia extensa reside en el extranjero.