El mestre tosquer Vicent de Gràcia tindrà una placeta al seu nom

El mestre tosquer Vicent de Gràcia tindrà una placeta al seu nom

Xàbia reivindica la figura del mestre tosquer Vicent de Gràcia i li dedicarà un espai públic

L’alcalde proposa que porte el seu nom la placeta al costat del carrer Loreto ja que reuneix dos de les seues obres més representatives

L’Ajuntament de Xàbia sotmetrà a votació en el ple d’aquest mes una moció presentada per l’alcalde per a dedicar a Vicente Bisquert Riera, més conegut com Vicent de Gràcia, un espai públic del municipi.

Segons ressenya la proposta del primer edil, José Chulvi, Vicente Bisquert és el principal exponent a nivell local de l’artesania en pedra tosca, el material més particular de l’arquitectura de Xàbia.

“A Vicent de Gràcia  li devem les obres i elements escultòrics de tosca més característics del poble: la font de la plaça de l’Església, la font i el monument de la plaça-jardí del carrer Loreto, la font de la placeta del Convent, les balconades de la casa Abadia, molts dels retaules i altres elements escultòrics de l’església-fortalesa de Sant Bartolomé, a més d’altres obres singulars com el seu monument funerari al cementeri vell de Sant Joan”,

enumera l’alcalde

A més de la seua indubtable petjada artística, Vicent de Gràcia va ser una persona peculiar, emprenedor i amb una enorme capacitat per a aprendre i desenvolupar qualsevol empresa de les moltes que va tocar en la seua vida.  És per açò que l’executiu local pensa que és mereixedor d’un gest d’estima i reconeixement públic per reivindicar-lo, què estiga present en la memòria col·lectiva i siga recordat per les pròximes generacions

En aquest sentit Chulvi avança que s’ha pensat dedicar-li la placeta enjardinada existent entre els carrers Muret, Loreto i Escola, ja que reuneix dos exemples de la seua obra -la font dedicada a Verge del Loreto i el baldaquí o monument de la creu coberta- a més d’estar molt prop de la creu coneguda com la del Raval de la Mar o la Porta de la Mar, també refeta per aquest mestre tosquer.

Aprofitant que l’Ajuntament té previst rehabilitar el monument principal (la cúpula presenta símptomes d’enfonsament i també es repararan les gàrgoles, els carreus i les pilastres, es reposarà un dels pinacles, entre altres accions rehabilitadores, i es netejarà tot el monument amb aigua a pressió) i retirar els símbols de la dictadura que encara perviuen al monument (un escut preconstitucional i el jou i les fletxes de la Falange per a ser conservats als magatzems del Museu, complint així amb l’article 15.1 de la Llei 52/2007 de Memòria Històrica), l’alcalde proposa al ple de la Corporació iniciar l’expedient per a dedicar la placeta al mestre tosquer i instal·lar una placa amb el seu nom i un panell informatiu amb les seues principals dades biogràfiques i de la seua obra.

 

Xàbia reivindica la figura del maestro tosquero Vicent de Gràcia y le dedicará un espacio público

El alcalde propone que lleve su nombre la placeta junto a la calle Loreto ya que reune dos de sus obras más representativas

El Ayuntamiento de Xàbia someterá a votación en el pleno de este mes una moción presentada por el alcalde para dedicar a Vicente Bisquert Riera, más conocido como Vicent de Gràcia, un espacio público del municipio.

Según reseña la propuesta del primer edil, José Chulvi, Vicente Bisquert es el principal exponente a nivel local de la artesanía en piedra tosca, el material más particular de la arquitectura de Xàbia. “A Vicent de Gràcia  le debemos las obras y elementos escultóricos de tosca más característicos del pueblo: la fuente de la plaza de la Iglesia, la fuente y el monumento de la plaza-jardín de la calle Loreto, la fuente de la plazoleta del Convento, los balcones de la casa Abadía, muchos de los retablos y otros elementos escultóricos de la iglesia-fortaleza de San Bartolomé, además de otras obras singulares como su monumento funerario al cementerio viejo de San Juan”, enumera el alcalde.

Además de su indudable huella artística, Vicent de Gràcia fue una persona peculiar, emprendedor y con una enorme capacidad para aprender y desarrollar cualquier empresa de las muchas que tocó en su vida.  Es por ello que el ejecutivo local piensa que es merecedor de un gesto de aprecio y reconocimiento público para reivindicarlo, que esté presente en la memoria colectiva y sea recordado por las próximas generaciones

En este sentido Chulvi avanza que se ha pensado en dedicarle la plazoleta ajardinada existente entre las calles Muret, Loreto y Escola, ya que reúne dos ejemplos de su obra -la fuente dedicada a Virgen del Loreto y el baldaquino o monumento de la cruz cubierta- además de estar muy cerca de la cruz conocida como la del Raval de la Mar o la Puerta de la Mar, también rehecha por este maestro tosquero.

Aprovechando que el Ayuntamiento tiene previsto rehabilitar el monumento principal (la cúpula presenta síntomas de hundimiento y también se repararán las gárgolas, los sillares y las pilastras, se repondrá uno de los pináculos, entre otras acciones rehabilitadoras, y se limpiará todo el monumento con agua a presión) y retirar los símbolos de la dictadura que todavía perviven al monumento (un escudo preconstitucional y el yugo y las flechas de la Falange para ser conservados a los almacenes del Museo, cumpliendo así con el artículo 15.1 de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica), el alcalde propone al pleno de la Corporación iniciar el expediente para dedicar la plazoleta al maestro tosquero e instalar una placa con su nombre y un panel informativo con sus principales datos biográficos y de su obra.